Základní lidská práva zaručují všem lidem nezpochybnitelný prostor,

ve kterém mohou svobodně rozvíjet a naplňovat svůj život. Dodržování lidských práv je velmi podstatné i z pohledu lidí s mentálním postižením. Také pro tyto lidi platí, že respekt k právům umožňuje, aby žili svůj život svobodným a naplněným způsobem, rozvíjeli své schopnosti a o svém životě rozhodovali dle vlastní volby. Myšlenka lidským práv je jedním z pilířů a výdobytků moderní společnosti. Respekt k právům je proto i podmínkou skutečného začlenění lidí s mentálním postižením do naší společnosti.

Také z pohledu poskytovatele sociálních služeb má otázka práv maximální důležitost. Míra naplňování práv uživatelů služeb v daném zařízení je totiž často ten nejspolehlivější ukazatel, který vypovídá o kvalitě poskytovaných služeb. Z hlediska poskytovatele se požadavek na důsledné naplnění práv uživatelů služeb často může zdát jako těžko splnitelný. Snaha poskytovatelů může narážet na otázky bezpečnosti, odpovědnosti, na omezení dané nevhodnými prostory, nedostatkem personálu apod. I přes tyto problémy však naplnění práv lidí s mentálním postižením zůstává neobkročitelným požadavkem a hlavním znakem kvalitní sociální služby.

Projekt I MY je určen především poskytovatelům sociálních služeb, ať už jsou to ústavy, chráněné či podporované bydlení či jiné typy služeb. Projekt si dále klade za cíl přinést základní srozumitelné informace z oblasti práv přímo lidem s mentálním postižením i jejich rodičům a opatrovníkům. Předkládané publikace i filmy obsahují řadu praktickým příkladů, modelových situací, kasuistik. Nelze je však považovat za návody k řešení. Spíše jsou pomůckou a inspirací k hledání vlastní cesty. Mnoho situací, které život přináší, je totiž naprosto jedinečných a jedinečné musí být i jejich řešení. Publikace i filmy by však měly poskytnout dostatek informací a vodítek k nalezení takových řešení, která nebudou na újmu základním právům uživatelů služeb.

Projekt I MY může pomoci poskytovatelům služeb v několika oblastech:
• lépe naplnit zákonné normy a standardy kvality
• zdokonalit některé postupy při poskytování služeb s ohledem na lidská práva
• podpořit uživatele služeb v naplňování jejich práv a pomoci jim v pochopení jejich odpovědnosti
• předcházet rizikům, která mohou hrozit uživatelům služeb
• snižovat rizika, která nese poskytovatel služeb (organizace i jednotliví zaměstnanci)

Budeme rádi, když se o vaše zkušenosti, pozitivní i negativní, podělíte v diskusním prostoru na tomto webu. Kromě toho zde samozřejmě můžete zveřejnit své názory na téma práv, na naše publikace a filmy nebo reagovat na příspěvky ostatních diskutujících.